Vlaamse opschriften in de kapel van Kaaster

KaasterIn de kapel van de Drie Maagden te Kaaster kan u nog steeds volgende Nederlandstalige teksten lezen die de legende van de Drie Maagden samenvatten:

Drie maagden deugdenryk in Brittenland geboren
Uyt vorstelyken stam hadden te zaem beschoren
Acht honderdnegentien naar Romen toe te gaen
Te Mardyk aangeland kwamen tot Cassel aan.

Dwalend in een vreemd land en grootelyks verlegen
Een werkman in den bosch aanwees aan hun de wegen
Zij voordrden hun weg voorzigtig en benouwd
Dry moorders volgden hun te midden in het woud.

De maegden zaten neer in deze woeste kusten
Tot spyzen hunne maeg en ook om wat te rusten;
Hun maeltyd was gedaen, maer eer zij trokken voort
De vreedaerds sprongen uyt en hebben hun vermoord.

Een ridder hier omtrent magtig maer blind geboren
Kwam van op het kasteel ’t geschrey van vogels ’t hooren
Dus zendt hy eenen knecht om dit te gaan bespien :
Drie maegden vreed vermoord heeft hy aldaer gezien.

Als dit den ridder hoord straks zyn peerd bereyden
En hem van zynen knecht tot deze plaets geleyden ;
Hij tast hun wonden af al met vingers g’heel beboed
Van rouw zyn’oogen vaegd en opend die voor goed.

Den ridder dan klaerziend heeft dees kapel doen stigten
Tot een gedachtenis en uyt dankbare pligten
Uyt eerbewys en roem van deeze wonderheyd
Om God en Maria te loven t’allen teyd.